СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ /Приложение №1/

 

До „АЛЛ КОД“ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул: „Хан Омуртаг“№5,ет.1, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 201341743, представлявано от Величка Божинова–Ризова

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                    /Подпис на потребителя/

 

 Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с настоящия формуляр. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора следва да представите този съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора в офиса на Доставчика.

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора /Приложение №2/

 

Стандартни указания за отказ:

  1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
  2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на Търговеца на хартиен или друг траен носител.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Търговецът има право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора, Търговецът очаква да му върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.